تمام ارسالها: آموزش اکسل

در این بخش از سایت روزنامه جدید، مطالبی را در راستای آموزش اکسل منتشر خواهیم کرد.

دستور vlookup در اکسل یک تابع بسیار پر کاربرد می‌باشد. از این دستور برای بازگردانی دیتا مدنظر در یک جدول عمودی استفاده می‌شود. دستور vlookup در مقایسه مقادیر و بدست آوردن خروجی، از “عین عبارت … ادامه متن